Общо събрание на КК Шисейкан

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Карате клуб ШИСЕЙКАН, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 15.06.2019 г. от 15.00 часа в гр.София, ж.к. Люлин, бл.639, вх.А, ап.2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетния доклад за дейността на Управителния съвет на КК Шисейкан за 2018 г.
  2. Приемане финансовия отчет на КК Шисейкан за 2018 г.
  3. Приемане на нов Устав на КК Шисейкан съответстващ на промените в Закона за спорта.
  4. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители, упълномощени с писмено пълномощно.

Регистрацията на делегатите започва в 14.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 16.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на КК ШИСЕЙКАН Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          Лъчезар Ненов

27.02.2019